0729.048287 / 0358.401859
·
notarcomanteodor@yahoo.com
·
Lu, Ma, Joi - 09:00-16:00 / Mi - 09:00-17:00 / Vi - 09:00-15:00

Domenii de expertiză

Birou Notarial COMAN

Domenii de expertiză

MOȘTENIRI

Contracte

Legalizări

Declarații autentice

Se pot întocmi la cererea părților declarații pe propria răspundere în formă autentică notarială, necesare în fața diverselor instituții, conform legii.

Dintre cele mai solicitate declarații autentice notariale, enumerăm: declarații de ajutor social, declarații de radiere ipotecă, declarații acord din partea părinților pentru plecare minor în străinătate, declarații primire bani, declarații primire în spațiu, declarații rectificare suprafață imobil, declarații necesare constituirii unei societăți sau aducerii de modificări unei societăți, declarații auto.

Certificări de fapte

Certificarea unor fapte:

Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:

a) faptul că o persoană se află în viaţă;
b) faptul că o persoană se află într-un anumit loc;
c) faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;
d) faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi şi la o anumită oră într-un anumit loc, precum şi declaraţia acesteia;
e) rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
f) certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
g) certificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe.

În încheiere se va menţiona şi ora constatării, precum şi fapta care se certifică. Notarul public certifică, la cerere, procesele-verbale sau hotărârile organelor colegiale ale oricăror forme asociative, printr-o încheiere în care se vor menţiona data şi locul întrunirii, precum şi faptul semnării procesului-verbal sau a hotărârii de către unul ori mai mulţi dintre participanţi. În vederea certificării proceselor-verbale şi hotărârilor, notarul public stabileşte calitatea şi identitatea semnatarilor acestora.

Divorțul la notar

Convenții matrimoniale

Autentificarea actelor constitutive ale asociațiilor și fundațiilor

Conform OG 26/2000, care reprezintă actul normativ care guvernează înființarea asociațiilor și fundațiilor, este obligatorie încheierea actelor constitutive în formă autentică.

Biroul nostru notarial vă poate ajuta în acest sens.

Partajul

Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Coproprietarul poate cere oricând ieșirea din indiviziune, chiar și atunci când există convenții sau clauze testamentare care prevăd altfel. Dispozițiile se aplică și partajului succesoral în măsura în care nu sunt incompatibile cu acesta. Dacă toți coproprietarii sunt prezenți și au capacitate de exercițiu deplină, partajul se poate realiza prin bună învoială, în forma și prin actul pe care părțile le convin.

Dacă printre bunurile succesorale se află imobile, convenția de partaj trebuie încheiată în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute. Dacă nu sunt prezenți toți moștenitorii ori dacă printre ei se află minori sau persoane puse sub interdicție judecătorească ori persoane dispărute, partajul voluntar se va realiza cu respectarea regulilor referitoare la protecția persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă ori privitoare la persoanele dispărute.

Cadastru și Carte Funciară

Cartea funciară este acel registru oficial care descrie imobilele şi arată drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri. Pot fi înscrise în cartea funciară şi alte drepturi, fapte sau raporturi juridice, dacă au legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară. Obiectul drepturilor tabulare este imobilul, care după înscrierea în cartea funciară nu mai poate să fie modificat decât cu respectarea regulilor de carte funciară. Aceeaşi carte funciară nu poate cuprinde decât un singur imobil. Mai mulţi proprietari nu pot fi înscrişi în aceeaşi carte funciară decât dacă se află în coproprietate pe cote-părţi ori în devălmăşie.

Orice persoană poate cerceta orice carte funciară, precum şi celelalte documente cu care aceasta se întregeşte, potrivit legii. Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară poate fi consultată de orice persoană interesată, cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Nimeni nu va putea invoca faptul că nu a avut cunoştinţă de existenţa vreunei înscrieri efectuate în cartea funciară sau, după caz, a unei cereri de înscriere înregistrate la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

Pentru asigurarea sigurantei actelor juridice întocmite, notarul public verifică registrele de Carte Funciară în prealabil. De asemenea, odată cu autentificarea actelor de dispoziție asupra bunurilor imobile, notarul are obligația de a înainta acest document Oficiului de Carte Funciară competent. La cerere se pot efectua prin intermediul biroului notarial orice alte operațiuni în registrele de Carte Funciară.

Biroul notarial vă oferă servicii de înscriere și cercetare a Cărții Funciare, obținere de copii din arhiva acestui organ precum și consultații în materie, asigurându-vă în acest domeniu servicii promte și profesionale.

Acte de dezmembrare/unificare

Pe baza documentației cadastrale întocmite de expertul topograf, conform voinței părților și realității din teren, se întocmește actul autentic de dezmembrare/unificare, care dezlipește/alipește imobilul, efectiv.

Este actul în baza căruia documentația cadastrală se înscrie în Cartea Funciară.

Procuri speciale

Procura constată împuternicirea dată de o persoană fizică sau juridică unei alte persoane pentru a întocmi un act în numele său. Procura specială are un conținut determinat, persoana care acordă împuternicirea (mandantul) stabilește exact ce poate să facă în numele său persoana împuternicită (mandatarul).

Dintre cele mai frecvent solicitate procuri speciale, enumerăm: procura de administrare imobil, procura de reprezentare la APIA, procura de înmatriculare auto, procura de reprezentare la instituții, procura de vânzare, procura de cumpărare, procura de reprezentare la succesiune, etc.

Ipoteca

Ipoteca este un drept real asupra bunurilor afectate executării unei obligaţii. Dreptul de ipotecă se menţine asupra bunurilor grevate în orice mână ar trece. Creditorul ipotecar are dreptul de a-şi satisface creanţa, în condiţiile legii, înaintea creditorilor chirografari, precum şi înaintea creditorilor de rang inferior.

Dacă prin lege nu se prevede altfel, ipoteca nu este opozabilă terţilor decât din ziua înscrierii sale în registrele de publicitate. În cazul bunurilor imobile este vorba de Registrele de Carte funciară, iar în cazul celor mobile poate fi vorba de Arhiva electronică de Garanții Reale Mobiliare, Registrul Comerțului precum și orice alt organ prevăzut de lege. Notarul public ce a autentificat Contractul de Ipotecă are obligația efectuării publicității acestuia.

Biroul notarial este autorizat ca agent pentru oferirea de servicii legate de Registrul Național de Publicitate Mobiliară (înscrieri, avize, etc.).

Cauți o soluție la problema ta?

Lasă-ne să te ajutăm! Sună-ne : 0358.401859

notarcomanteodor@yahoo.com
·  Lu, Ma, Joi – 09:00-16:00 / Mi – 09:00-17:00 / Vi – 09:00-15:00