0729.048287 / 0358.401859
·
notarcomanteodor@yahoo.com
·
Lu, Ma, Joi - 09:00-16:00 / Mi - 09:00-17:00 / Vi - 09:00-15:00

Despre noi

Istoricul biroului nostru
Birou Notarial COMAN

Scurt istoric despre noi

Biroul Notarial Coman Teodor Ioan a fost înfiinţat în anul 2016, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1256/C/2016. Sediul biroului este în Cugir. Scopul său este de a soluţiona problemele juridice nelitigioase ale clienţilor săi, oferind consultanţă şi asistenţă celor interesați.

Teodor Coman este absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai-Cluj-Napoca şi master în dreptul Uniunii Europene, drept internaţional public şi drept al afacerilor ca urmare a studiilor efectuate la Universitatea din Viena, Austria, iar în 2021 a devenit Doctor în Drept prin susținerea în cadrul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara a tezei de doctorat. Studiile au fost completate de cursurile Universităţii din Stockholm în domeniul cercetării juridice informatice şi de cursurile Institutului Notarial Român. Experienţa profesională constă în pregătirea practică la o importantă societate profesională notarială, dar şi îndeplinirea unui stagiu de practică la o societate de avocaţi notabilă din Cluj-Napoca, aspecte care îi conferă notarului public Teodor Coman abilitatea de a analiza situaţiile în ansamblu şi oferirea celor mai bune soluţii juridice.

Biroul notarial este întregit de un colectiv de secretari, care au beneficiat de formarea profesională oferită de Institutul Notarial Român.

De asemenea, dacă soluţia potrivită presupune aportul unor specialişti din alte domenii, colaborarea cu  experţi cadastrali, traducători şi interpreţi autorizaţi şi  avocaţi constituie un sprijin în realizarea proiectelor clienţilor.

În activitatea pe care o desfăşoară, biroul notarial îşi propune să abordeze multilateral problemele juridice, în încercarea de a oferi cele mai bune soluţii juridice, ţinând cont de situaţia concretă, nevoile clienţilor şi perspectivele viitoare. Totodată, biroul are ca obiectiv asigurarea unui climat profesional şi echidistant, dar prietenos şi fără discriminare.

Biroul notarial asigură asistenţă şi consultanţă clienţilor atât români, cât şi străini, în limbile română, engleză și franceză , notarul public Teodor Coman deţine Certificate in Advanced English, emis de Universitatea din Cambridge şi Diplome de francais professionnel – Juridique, emisă de Camera de Comerţ şi Industrie din Paris .

În anul 2020 sediul biroului s-a schimbat, activitatea desfășurându-se în prezent într-un spațiu modern.

 Fondator Birou Notarial Individual

Filozofia noastră

oferirea celor mai bune soluţii juridice, ţinând cont de situaţia concretă și nevoile clienţilor

Principiul nostru

activitatea biroului notarial este ghidată după motto-ul:
„ignorantia juris nocet”

Cheia succesului

asigurarea unui climat profesional şi echidistant, dar prietenos şi fără discriminare

Ignorantia iuris nocet

DE CE NOI?

Biroul Individual Notarial Coman Teodor Ioan îşi propune abordarea problemelor juridice ale clienţilor săi dintr-o perspectivă multilaterală, raportată la situaţia concretă. Iar ca răspuns la solicitările publicului, se oferă o rezolvare personalizată, optimă atât din punct de vedere juridic, cât şi financiar.

Totodată, biroul are ca obiectiv asigurarea unui climat profesional şi echidistant, dar prietenos şi fără discriminare. Biroul notarial asigură asistenţă şi consultanţă clienţilor atât români, cât şi străini, în limbile română, engleză, franceză şi germană.

Galerie foto

Întrebări frecvente

Beneficiez de vreo reducere a taxelor notariale aferente încheierii contractului de vânzare pentru achizitionarea unei locuințe, în cazul în care apelez la un credit contractat prin Programul Guvernamental ”Prima Casă”?

Desigur. La dobândirea unei locuințe cu credit contractat prin Programul Guvernamental ”Prima Casă”, beneficiați de o reducere de 30% din onorariul notarului calculat conform O.M.J. 46/C/2011, pentru redactarea, autentificarea și multiplicarea contractului de vânzare.

Pot divorța la notar dacă am copii minori din căsătorie?

Desigur. Noul Cod Civil prevede posibilitatea de a divorța la notar, cu costuri mult mai mici și într-un timp foarte scurt, inclusiv în cazul divorțului a doi soți din căsătoria cărora au rezultat copii minori, cu condiția ca aceștia să se înțeleagă cu privire la toate aspectele legate de exercitarea în comun, de către ambii părinți, a autorității părintești, stabilirea domiciliul copilului/copiilor minor(i), modalitatea de păstrare a legăturilor dintre celălalt părinte decât cel la care s-a stabilit domiciliul copilului/copiilor minor(i) și acesta/aceștia, program de vizite, obligația ambilor părinți de a contribui, în mod egal, la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și și pregătire profesională a copilului/copiilor minor(i),  etc.

Pot să mă prezint numai eu la notar pentru a solicita divorțul?

Legea permite ca, la depunerea cererii de divorț, ambii soți sau unul dintre soți să fie reprezentați printr-un mandatar cu procură specială autentică, procură care va conține declarația mandantului cu privire la toate aspectele ce țin de divorț.

Legea obligă, însă, ca ambii soți să fie prezenți, personal, la termenul stabilit de Notarul Public pentru admiterea sau respingerea cererii de divorț, de această dată nemaifiind permisă reprezentarea.

Pot autentifica la notar un acord de mediere?

În anumite condiții, dacă acordul de mediere a fost încheiat cu respectarea legii și a normelor de conduită morală, notarul public poate autentifica acordul încheiat în fața mediatorului, cu respectarea condițiilor de fond și de formă ale actului, prevăzute de legislația română în vigoare.

Pot să închei la notar, cu soțul/soția meu/mea, un act de partaj al bunurilor comune, în timpul căsătoriei noastre?

Desigur. Pentru motive justificate, soții pot solicita notarului public încheierea unui act de partaj al bunurilor mobile și/sau imobile dobândite în comun, în timpul căsătoriei lor, cu lichidarea sau nu a regimului matrimonial al comunității legale de bunuri.

Trebuie să dezbat succesiunea în termen de 1 (un) an de la data decesului unei persoane?

Nu este obligatorie deschiderea procedurii succesorale notariale în decurs de 1 (un) an de la data decesului unei persoane, dacă situația financiară nu vă permite acest lucru atât de curând, însă este necesar ca, în acest interval, să vă exprimați opțiunea succesorală, în sensul acceptării ori al renunțării, după caz, la aceasă succesiune, printr-o declarație dată în formă autentică în fața unui Notar public, pentru a evita o eventuală decădere din drepturile succesorale.

O convenție matrimonială privind alegerea regimului separației de bunuri poate fi încheiată numai înainte de încheierea căsătoriei?

Nu. O astfel de convenție poate fi încheiată atât de către viitorii soți, înainte de oficierea căsătoriei civile, cât și după încheierea căsătoriei, dacă aceștia aleg să schimbe regimul matrimonial, cu condiția să fi trecut 1 (un) an de la data încheierii căsătoriei.

Pot să renunț doar la o parte din bunurile ce mi se cuvin în calitate de moștenitor al unei persoane?

Nu. Renunțarea se face la moștenire și implică renunțarea la orice drept sau bun ce ar fi putut aparține defunctului și la care ați fi avut dreptul în calitate de moștenitor. Legea nu permite renunțarea cu privire la un bun și acceptarea cu privire la altul.

În cât timp de la data decesului unei persoane trebuie dezbătută o moștenire pentru a evita plata impozitului prevăzut de Codul Fiscal?

Pentru a evita plata impozitului de 1% din valoarea bunurilor imobile ce compun masa succesorală a unui defunct, este indicat să dezbateți succesiunea în termen de până la 2 (doi) ani de la data decesului acestuia.

Dacă vreau să dau unui prieten mașina mea pentru a circula cu ea în străinătate, ce fel de act trebuie să închei la notar?

În vederea împrumutării, pe o perioadă determinată, a unui autoturism, de către proprietarul acestuia unui terț, spre a fi utilizat pe drumurile din țară și străinătate, se încheie în fața notarului un Contract de Comodat (împrumut de folosință gratuită), în formă autentică, între proprietarul autoturismului (comodant) și beneficiarul împrumutului (comodatarul). Atenție! Chiar dacă pe certificatul de înmatriculare al autoturismului apare înscris un singur titular, în cazul în care autoturismul este deținut de mai mulți coproprietari (soți, moștenitori etc.) este necesară prezența tuturor.

Cât durează o procedură notarială?

Durata procedurilor notariale poate varia între câteva minute (legalizări copii, anumite tipuri de declarații etc.), câteva zile (contracte de vânzare-cumpărare imobiliară, contracte de ipotecă imobiliară, proceduri succesorale etc.), respectiv o lună (procedura divorţului prin acordul soţilor).

În toate cazurile (cu excepția legalizărilor de copii, care se instrumentează de principiu pe loc, dar în funcție de volumul concret de activitate din acel moment) este nevoie de contactarea pe cale telefonică sau prin poștă electronică a biroului nostru pentru efectuarea unor programări.

În cazul poștei electronice, avem rugămintea ca solicitanții să menționeze și un număr de telefon pentru contactare.

Este nevoie de programare chiar și pentru declarații sau procuri?

Da. Oricât de simplu ar putea părea actul solicitat, trebuie înțeles faptul că legislația impune din ce în ce mai multe formalități procedurale în sarcina biroului notarial. Este nevoie să se înțeleagă faptul că, deși actul poate să nu prezinte o dificultate sporită, formalitățile administrative anterioare, dar și ulterioare semnării actului de către client (de exemplu, întocmirea fișei clientului, formalitățile privind protecția datelor cu caracter personal, situații statistice, comunicări la bazele naționale de date etc.) sunt din ce în ce mai complexe și de durată. 

În plus, anumite tipuri de acte (mai puțin solicitate de alți clienți ori introduse în baza unor legi noi) pot necesita un timp prealabil de documentare.

Care sunt costurile procedurilor notariale?

Pentru serviciile juridice prestate, biroul notarial va percepe un onorariu la care se adaugă TVA. Valoarea onorariilor notariale se stabileşte de către biroul notarial, de la caz la caz, raportat la complexitatea actului respectiv, în funcţie de anumite valori, impuse prin ordin al ministrului justiţiei.

În plus, potrivit legii, notarul public care a instrumentat un act prin care se transmite, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar (proprietate, uzufruct, abitaţie, servitute, ipotecă etc.) asupra unui bun imobil înscris în cartea funciară, este obligat să solicite din oficiu înscrierea actului în cartea funciară. În aceste cazuri, biroul notarial va încasa tarife în numele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, fie pentru obţinere de extrase de carte funciară, fie pentru înscrierea actului instrumentat în cartea funciară. Ulterior instrumentării actului, biroul notarial va vira aceste tarife percepute în contul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

În conformitate cu Codul fiscal, la anumite acte de transfer al proprietăţii imobiliare din patrimoniul persoanelor fizice precum şi la instrumentarea procedurii succesorale atunci când au trecut peste 2 ani de la data decesului persoanei respective, biroul notarial percepe impozit pe venitul rezultat din transferul proprietăţii imobiliare pe care ulterior îl virează în conturile Statului Român.          

Se poate contacta telefonic biroul nostru pentru informaţii legate de diverse taxe, însă precizăm că, de cele mai multe ori, datele pentru oferirea unor răspunsuri corecte şi complete pot fi luate doar prin prezentarea solicitantului la biroul notarial cu înscrisurile necesare. Pentru plata tuturor taxelor se eliberează, după caz, bonuri fiscale, facturi sau chitanţe.

Se pot folosi la notariat înscrisuri întocmite în străinătate?

Da, însă formalităţile care trebuie îndeplinite pentru ca înscrisul să poată fi folosit diferă de la caz la caz în funcţie de ţara de provenienţă şi de convenţiile încheiate de România cu acea ţară (de exemplu apostilă, supralegalizare etc.). În principiu, birourile notariale nu pot lua în considerare actele care emană de la autorităţile altui stat, decât dacă semnăturile şi sigiliile acelor autorităţi sunt supralegalizate sau apostilate. Se poate contacta telefonic biroul nostru pentru informaţii în funcţie de cazul concret. În toate situaţiile însă, dacă înscrisul este redactat într-o limbă străină trebuie contactat un birou de traducători autorizaţi pentru traducerea acelui înscris în limba română.

Trebuie reţinut că misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din state străine desfăşoară activitate notarială în conformitate cu legislaţia română, indiferent de statul pe teritoriul căruia sunt localizate, iar înscrisurile eliberate de aceste instituţii pot fi folosite în faţa oricărui birou notarial din România fără vreo altă formalitate. De exemplu, o procură de reprezentare succesorală autentificată la Consulatul României din Australia poate fi folosită pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale în România.

Actul instrumentat la biroul notarial poate fi folosit în străinătate?

Da, însă formalităţile care trebuie îndeplinite pentru ca înscrisul să poată fi folosit diferă de la caz la caz în funcţie de ţara în care se doreşte ca înscrisul să producă efecte şi de convenţiile încheiate de România cu acea ţară (de exemplu apostilă, supralegalizare etc.). Se poate contacta telefonic biroul nostru pentru informaţii suplimentare de la caz la caz. În toate cazurile însă, ulterior instrumentării actului, trebuie contactat un birou de traducători autorizaţi pentru traducerea acelui înscris în limbă străină.

Este necesară prezenţa traducătorului la biroul notarial de fiecare dată când se legalizează semnătura traducătorului?

Raspunsul diferă dupa cum traducătorul în cauză are depus un specimen de semnatură la biroul notarial sau nu.

Dacă traducătorul are depus la acest birou specimen de semnătură, atunci legalizarea traducerii se va face confruntând semnătura traducătorului de pe înscrisul în cauză cu specimenul de semnătură depus, fără a mai fi necesară prezenţa traducătorului.

În situaţia în care traducătorul respectiv nu are specimen de semnătură depus la acest birou, prezenţa traducătorului este obligatorie.

După ce înscrisuri se pot legaliza copii?

Copii legalizate se pot efectua numai după înscrisuri originale care trebuie prezentate de solicitant. Poate solicita legalizare de copii orice persoană care se prezintă la notariat cu originalul actului, indiferent dacă persoana respectivă este sau nu parte în acel act.

Se pot legaliza copii după actele notariale din arhiva biroului notarial (nu şi după copiile înscrisurilor rămase la mapa acestor acte). Însă aceste copii legalizate se pot elibera numai părţilor, succesorilor şi reprezentanţilor acestora, precum şi persoanelor care justifică un interes.

Copiile hotărârilor judecătoreşti nu se pot legaliza pe cale notarială ci doar de către instanţele care au eliberat aceste hotărâri.

Dacă înscrisul prezintă ştersături, modificări, adăugiri, lângă acestea sunt obligatorii semnătura şi ştampila organului emitent sau semnăturile părţilor.

De ce durează eliberarea extraselor de carte funciară/încheierilor de intabulare mai mult decât a fost estimat?

Biroul notarial nu eliberează extrase de carte funciară și nici nu întocmește încheieri de intabulare. Acest lucru este de resortul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară. Biroul notarial are doar rol de intermediar între client și acele oficii, fie în baza legii (obținerea extraselor de carte funciară pentru autentificare și obținerea încheierilor de intabulare pentru actele notariale supuse, potrivit legii, înscrierii în cartea funciară) fie, contra cost, ca urmare a solicitărilor clienților (obținerea extraselor de carte funciară pentru informare ori a diverse copii din arhiva oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară).

Prin urmare – deși tarifele aferente se plătesc biroului notarial (urmând ca acesta să le vireze în conturile oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară) – nu biroul notarial este responsabil de respectarea termenelor pentru lucrările alocate acelor oficii, iar întârzieri (și erori materiale) pot surveni din cauza problemelor de personal și volumului mare de activitate cu care se confruntă acele instituții.

Cauți pe cineva să te ajute la problema ta?

Lasă-ne sâ te ajutăm! Sună la : 0358.401859

notarcomanteodor@yahoo.com
·   Lu, Ma, Joi – 09:00-16:00 / Mi – 09:00-17:00 / Vi – 09:00-15:00