0729.048287 / 0358.401859
·
notarcomanteodor@yahoo.com
·
Lu, Ma, Joi - 09:00-16:00 / Mi - 09:00-17:00 / Vi - 09:00-15:00

Acte notariale

Pentru întocmirea şi instrumentarea principalelor acte şi proceduri notariale, sunt necesare următoarele acte:

Dezbaterea succesiunii

Acte de stare civilă care fac dovada relatiei de rudenie :

 • certificat de deces – original;
 • certificat de căsătorie soț supraviețuitor (sau certificat deces/certificat moștenitor/sentința judecătorească în cazul în care defunctul era divorțat la data decesului) original;
 • certificat de naștere + căsătorie a descendenților sau altor rude care au vocație succesorală – original;
 • cărțile de identitate
 • testament în original (dacă există);

Actele care atestă averea defunctului :

 • acte proprietate de bunuri imobile – original: contract vânzare sau construire, proces verbal de predare-primire a locuintei; contract de împrumut/rate; adeverință de achitare integrală, donație, schimb, certificat de moștenitor, sentință judecătorească, titlu de proprietate;
 • certificat fiscal în original de la Direcţia Economică din cadrul Primăriei;
 • acte proprietate autoturism (talon – carte de identitate) – original;
 • certificat fiscal de la Administratia Financiara;
 • certificat actionar (dacă există) – original + 1 copie xerox;
 • carnete C.E.C. (daca exista) – original + 1 copie xerox;
 • bani la Banca (extras de cont – contract de depozit);
 • act concesiune – Loc de Veci – original + 1 copie xerox;
 • adeverință în original cu valoarea locului de veci de la Administratia Cimitirelor sau Parohie;

Cerere pentru deschiderea succesiunii (se va completa în ziua depunerii dosarului la biroul nostru notarial).

Doi martori din afara familiei care să declare în scris că l-au cunoscut pe defunct şi îi cunosc pe moştenitori.

Pentru succesibilii incapabili (minori, interzişi judecătoreşti şi alienaţi mintal), se va numi prin dispoziţie un curator special.

Testament

 • Actul de identitate al testatorului – persoana care lasă testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
 • Actul de identitate al legatarului – persoana în favoarea căreia se lasă testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);
 • Actul de proprietate asupra bunurilor ce sunt lăsate prin testament;
 • adeverinţă medicală (medic specialist) privind existenta deplina a discernământului (după caz);

Antecontracte de vânzare

 • Acte de proprietate (contract vânzare, proces verbal de predare-primire, act vânzare autentificat, sentinţă civilă, titlu de proprietate, etc). Dacă imobilul a fost dobândit prin moştenire, se va prezenta şi Certificatul de Moştenitor;
 • Extras de Carte Funciară de informare pentru imobilele care au deja Carte Funciară deschisă. Acest document se obţine numai prin intermediul Biroului Notarial;
 • Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport);

Contracte de vânzare / donaţie / schimb / întreţinere / rentă viageră – Imobile

 • Acte de proprietate (contract vânzare, proces verbal de predare-primire, act vânzare autentificat, sentinţă civilă, titlu de proprietate, etc). Dacă imobilul a fost dobândit prin moştenire, se va prezenta şi Certificatul de Moştenitor;
 • Certificat de atestare fiscală pe numele proprietarului (de la Direcţia Economică – unde se achită taxele şi impozitele), din care să rezulte că nu are datorii neplătite. Certificatul fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii;
 • Extras de Carte Funciară pentru autentificare pentru imobilele care au deja Carte Funciară deschisă. Acest document se obţine numai prin intermediul Biroului Notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
 • Adeverinta de la Asociaţia de Proprietari/Locatari (numai în cazul apartamentelor), în sensul că proprietarul nu are debite la întreţinere;
 • Adeverinta de la furnizorii de utilităţi potrivit căreia nu există debite restante;
 • În cazul imobilelor naţionalizate, adeverință de la primăria locului situării imobilului privind lipsa unei proceduri administrative/litigiu de restituire in baza legii nr. 10/2001 și OG nr. 92/2000;
 • certificat de performanță energetică;
 • Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport);

Convenție de partaj / dezlipire / alipire

 • Acte de proprietate (contract vânzare, proces verbal de predare-primire, act vânzare autentificat, sentinţă civilă, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobândit prin moştenire, se va prezenta şi Certificatul de Moştenitor;
 • Certificat de atestare fiscală fiscal pe numele proprietarului (de la Direcţia Economică – unde se achită taxele şi impozitele), din care să rezulte că nu are datorii neplătite. Certificatul fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii;
 • Extras de Carte Funciară de autentificare pentru imobilele care au deja Carte Funciară deschisă. Acest document se obţine numai prin intermediul Biroului Notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
 • Documentaţia cadastrala (CADASTRU- întocmit de un expert cadastral);
 • Certificat de urbanism în cazul lotizărilor/alipirilor de terenuri sau constituirii unui drum de servitute;
 • Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Contracte de ipotecă

 • Acte de proprietate (contract vânzare, proces verbal de predare-primire, act vânzare autentificat, sentinţă civilă, titlu de proprietate, etc). Dacă imobilul a fost dobândit prin moştenire, se va prezenta şi Certificatul de Moştenitor.
 • Extras de Carte Funciara pentru autentificare pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
 • Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Contracte de comodat / închiriere

Comodantul – cel care dă lucrul spre folosinţă

 • Acte de proprietate (contract vânzare, proces verbal de predare-primire, act vânzare autentificat, sentinţă civilă, titlu de proprietate, etc). Dacă imobilul a fost dobândit prin moştenire, se va prezenta şi Certificatul de Moştenitor.
 • Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Comodatarul – cel care primeşte în folosinţă lucrul

 • Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
 • Actele de funcţionare pentru persoanele juridice-societati.

Comodat – auto (cu excepţia autoturismelor care nu sunt înmatriculate definitiv în România)

Comodantul – cel care dă lucrul spre folosinţă

 • Acte proprietate autoturism (talon – carte de identitate).
 • Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Comodatarul – cel care primeşte în folosinţă lucrul* Actele de identitate ale părtilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). * Actele de funcţionare pentru persoanele juridice-societăţi. * In cazul contractelor de închiriere a imobilelor este necesar certificatul de performanță energetică.

Legalizarea semnăturii traducătorului

 • Documentul tradus în cate exemplare îl doriţi plus unul pentru arhiva biroului notarial.

În vederea legalizării semnăturii traducătorului este nevoie ca acesta să-și fi depus în prealabil specimenul la sediul biroului notarial. (cerere+copie autorizație+copie carte de identitate)

In cazul în care traducătorul autorizat are depus specimenul de semnătură la sediul biroului notarial prezenţa acestuia nu este necesară.

Darea de dată certă unor înscrisuri

 • Actul pe care solicitaţi darea de dată certă. Acesta trebuie sa fie NEDATAT, în cate exemplare doriţi, plus unul pentru arhiva biroului notarial.
 • Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Acte constitutive şi adiţionale pentru societăţi comerciale

 • Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
 • Dovada disponibilităţii denumirii se eliberează de Oficiul Registrului Comerţului de la Camera de pe lânga Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului respectiv sau a Municipiului Bucuresti, după caz.
 • Actul doveditor al sediului act de proprietate, contract de închiriere etc.

Actele aditionale se refera la modificarea unor elemente a actelor constitutive (capital, număr de membri, obiectul activităţii, sedii, filiale, sucursale etc.).

Certificarea unor fapte

Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:

 1. faptul că o persoană se află în viaţă;
 2. faptul că o persoană se află într-un anumit loc;
 3. faptul că persoană din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;
 4. faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat sau nu într-o anumita zi şi la o anumită oră la sediul biroului notarial şi declaraţia acesteia.
 5. Actele de identitate ale parţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
 6. Somaţia – Notificarea.

Certificarea proceselor-verbale şi hotărârilor adunărilor generale ale acşionarilor sau asociaţilor societăţilor

Notarul public poate certifica printr-o încheiere data şi locul adunării, faptul semnării procesului-verbal sau a hotărârii de către preşedintele adunării generale sau de către toţi participanţii.

La cererea preşedintelui sau a unei părţi dintre participanţii la adunarea generală, notarul public poate stabili identitatea participanţilor.

 • Actele de funcţionare pentru persoanele juridice-societăţi.
 • Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
 • Alte documente necesare, după specificul solicitării Dvs.

Legalizări de copii ale unor înscrisuri

 • Exemplarul documentului în original.
  * Copii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial se eliberează numai partilor, succesorilor, reprezentanţilor acestora.

Legalizări de semnătură

 • Actele de identitate ale parţilor .* Actul pe care solicitaţi legalizarea semnăturii. Acesta trebuie sa fie NESEMNAT, în cate exemplare doriţi, plus unul pentru arhiva biroului notarial.

Declarații

 • Actele de identitate ale parţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
 • Alte documente necesare, după specificul solicitării Dvs.

Procuri

 • Actele de identitate ale părţilor (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
 • Alte documente necesare, după specificul solicitării Dvs.

Procedura Divorţului

 • Cărţile de identitate ale soţilor;
 • Certificatul de căsătorie al soţilor – în original;
 • Certificatele de naştere ale soţilor.

PRECIZĂRI

Actele încheiate în faţa Notarului Public sunt de Autoritate Publică, fiind valabile pe tot teritoriul României.

Pentru a fi recunoscute de autorităţile străine, actele notariale trebuie să fie supralegalizate de Instituţiile Române abilitate (apostilate).

Birourile notariale nu pot lua în considerare actele care emană de la autorităţile altui stat, decât dacă semnăturile şi sigiliile acelor autorităţi sunt supralegalizate sau apostilate, cu excepţiile prevăzute de lege.

Scutirea de supralegalizare şi apostilare

România a încheiat cu Republica Populară Chineză, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Cuba, Republica Moldova şi Republica Populară Mongolă tratate/acorduri care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate. Aceste state nu sunt parte la Convenţia nr. 12 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.

De asemenea, România a încheiat convenţii/tratate care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate cu Republica Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia , Republica Franceză, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungară. Deşi aceste state sunt parte la Convenţia de la Haga, conform art. 3 alin. 2 din această convenţie multilaterală nu e necesară aplicarea apostilei, întrucât atunci când există o înţelegere între două state contractante de asemenea manieră, actele unei părţi sunt valabile pe teritoriul celeilalte fără îndeplinirea nici unei formalităţi (nici de supralegalizare, nici de apostilare).